• ข่าวและกิจกรรม
 • ศูนย์รับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขา
 • คู่มือมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขา
 • Links
 • ติดต่อเรา
 • คณะทำงานมาตรฐานอาชีพ

  • พันเอกหญิงเพ็ญนภา ภักดีวงษ์

   รองผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาหลักการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม

  • คุณสุลัดดา พงษ์อุทธา

   ผู้จัดการแผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข

  • ดร.ปรีดี ลีลาเศรษฐวงศ์

   กรรมการผู้จัดการบริษัท แกรนด์รับเบอร์ จำกัด

  • รศ.ดร.ปิเตอร์ รักธรรม

   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • อาจารย์ยุทธกิจ เจียรสุวรรณ

   รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • รศ.ดร.ประเสริฐ ภวสันต์

   ผู้อำนวยการโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

  • ดร.กฤช เอี่ยมฐานนท์

   เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  • คุณประเดิม สุดสงวน

   ผู้จัดการส่วนพลังงานชุมชน ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

  • ดร.กนกรส ผลากรกุล

   ผู้จัดการฝ่าย สายธุรกิจน้ำมันและค้าปลีก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

  • คุณธนัชพรรณ พรสวัสดิ์ชัย

   หัวหน้าส่วนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา สำนักงานมาตรฐานและคุณภาพ สำนักการผลิตสุรา บริษัท ประมวลผล จำกัด

  • ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์

   ผู้จัดการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

  • คุณปรวรรณ สุขช่วย

   Managing Director บริษัท O2 Solution จำกัด

  • คุณสำราญ สอนผึ้ง

   ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

  • คุณวัลลภ ใหญ่ยิ่ง

   ประธานกรรมการบริษัท เอช อาร์ ดี ไอ จำกัด และบริษัทในเครือ

  • รศ.ดร.สิงหนาท น้อมเนียน

   ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

  • ดร.ปกรณ์ วิชยานนท์

   ที่ปรึกษาและอดีต ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยตลาดการเงิน สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

  • คุณธีรวัชร ภรสัมฤทธิ์

   ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  • คุณสุวรรณี มิสสิตะ

   ผู้จัดการแผนก Standard Laboratory ฝ่าย Research and Development บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน)

  • ดร.นิเวศน์ ธรรมะ

   อาจารย์ประจำหลักสูตร ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  • คุณเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง

   ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ