• ข่าวและกิจกรรม
 • ศูนย์รับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขา
 • คู่มือมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขา
 • Links
 • ติดต่อเรา
 • กลุ่มเป้าหมาย

  อาชีพนักวิจัยหรือตำแหน่งนักวิจัยในองค์กร ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีหน้าที่ค้นคว้าหาคำตอบในเรื่องต่างๆ เพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ หรือแก้ปัญหาในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  1. นักวิจัยประเภทวิชาการ (Theoretical Researcher) เป็นนักวิจัยที่ทำหน้าที่ศึกษาค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่เพื่อนำมาเป็นแนวทางการพัฒนา โดยส่วนใหญ่นักวิจัยกลุ่มนี้จะอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ

  2. นักวิจัยประเภทการวิจัยและพัฒนา (R&D Researcher) เป็นนักวิจัยที่ทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อนำผลที่ได้ไปพัฒนาสินค้าการบริการให้ดียิ่งขึ้น โดยส่วนใหญ่นักวิจัยกลุ่มนี้จะอยู่ในหน่วยงานภาคเอกชน