• ข่าวและกิจกรรม
 • ศูนย์รับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขา
 • คู่มือมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขา
 • Links
 • ติดต่อเรา
 • ขอบเขตและแนวทางการดำเนินงาน

  สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ของกลุ่มสาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา ออกเป็น 7 กิจกรรม ดังนี้

  1. กิจกรรมการเตรียมการ

  2. กิจกรรมการนำเสนอข้อมูลผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชีพเป้าหมาย เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

  3. กิจกรรมการจัดทำมาตรฐานอาชีพโดยใช้เทคนิควิเคราะห์หน้าที่ (Functional Analysis)

  4. กิจกรรมการจัดทำประเมิน เครื่องมือประเมิน และข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบความรู้

  5. กิจกรรมการนำเสนอสรุปกระบวนการประเมิน ผลการประเมิน และผลวิเคราะห์ผลของการทดลองประเมินสมรรถนะต่อคณะรับรองมาตรฐานเพื่อพิจารณาอย่างเป็นเอกฉันท์

  6. กิจกรรมการเสนอชื่อหน่วยงานที่เห็นว่ามีความสามารถในการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยงาน

  7. กิจกรรมการสรุปผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ