• ข่าวและกิจกรรม
 • ศูนย์รับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขา
 • คู่มือมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขา
 • Links
 • ติดต่อเรา
 • ศูนย์รับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริการวิจัยและสำรวจความคิดเห็น

  สถานที่จัดสอบ

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขต างกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  www.nida.ac.th

  ระยะเวลาการจัดสอบ

  ช่วงที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์
  ช่วงที่ 2 เดือนพฤษภาคม
  ช่วงที่ 3 เดือนสิงหาคม
  ช่วงที่ 4 เดือนพฤศจิกายน

  สถานที่ในเครือข่ายสำหรับการจัดสอบในอนาคต

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิทยาเขตชลบุรี
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิทยาเขตนครราชสีมา
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิทยาเขตอุบลราชธานี
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิทยาเขตอุดรธานี
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิทยาเขตลำพูน
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิทยาเขตเชียงราย
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิทยาเขตพิษณุโลก
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิทยาเขตยะลา