• ข่าวและกิจกรรม
 • ศูนย์รับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขา
 • คู่มือมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขา
 • Links
 • ติดต่อเรา
 • หลักการและเหตุผล

  ปัจจุบันในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยเอง ได้หันมาให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์หลักในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) ในการนำผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนตามเป้าหมายและแผนการดำเนินงานที่วางไว้ โดยแนวโน้มดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชำติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มุ่งพัฒนาความเป็นผู้นำด้านการวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งมุ่งใช้การวิจัยและพัฒนาเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้ประเทศไทยพัฒนาบนพื้นฐานการวิจัยและนวัตกรรม โดยการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศไทย 4.0โดยเน้นเกษตรกรรมสมัยใหม่ และอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเข้มข้น ซึ่งขับเคลื่อนด้วยวิจัยและนวัตกรรมนำพาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคต ภายใต้ระบบวิจัยแบบบูรณการที่มีความเข้มแข็ง มีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ เพื่อนำสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ และกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี (มิถุนายน 2559) ที่ว่า “ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการวิจัยและนวัตกรรมในระดับโลก เพื่อขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชำติฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560-2564 : 1)

  ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังที่กล่าวมาข้างต้นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จำเป็นต้องมีการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ของกลุ่มสาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา ให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มีความเป็นสากลเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ของกลุ่มสาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา เพื่อกำหนดระดับสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพให้มีความน่าเชื่อถือ ชัดเจน และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

  สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของกลุ่มสาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา เพื่อกำหนดระดับสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพให้มีความน่าเชื่อถือ ชัดเจน และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

  โดยสำนักวิจัยมีความพร้อมในการดำเนินโครงการนี้ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านบุคลากร และด้านทรัพยากรต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน รวมทั้งมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน โดยสำนักวิจัยมีบทบาทในการส่งเสริมและดำเนินการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศมาตลอด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยต่างๆ ของ 12 ศูนย์วิจัยที่อยู่ภายใต้สำนักวิจัยที่ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ หรือเกิดการนำทฤษฎีที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้ อันจะเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป