• ข่าวและกิจกรรม
 • ศูนย์รับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขา
 • คู่มือมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขา
 • Links
 • ติดต่อเรา
 • ข่าวและกิจกรรม

  เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ทางคณะที่ปรึกษาได้มีจัดการทดสอบประเมินสมรรถนะ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา บัดนี้ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบประเมินสมรรถนะอาชีพ ดังนี้...

  จากการที่คณะที่ปรึกษาได้จัดการอบรมเจ้าหน้าที่สอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์แล้วนั้น คณะที่ปรึกษาจึงได้จัดการทดสอบประเมินสมรรถนะ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ...

  จากการที่คณะที่ปรึกษาได้จัดการประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินคุณภาพของเครื่องมือประเมินและข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบความรู้ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 นั้น คณะที่ปรึกษาจึงได้จัดการอบรมเจ้าหน้าที่สอบ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ...

  จากการที่คณะที่ปรึกษาได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน เพื่อจัดทำการประเมิน เครื่องมือประเมิน และข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบความรู้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้แล้วนั้น คณะที่ปรึกษาจึงได้จัดการประชุม...

  จากการที่คณะที่ปรึกษาได้จัดการสัมมนาประชาพิเคราะห์เพื่อนำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อนำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนแล้วนั้น...

  เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางคณะที่ปรึกษาได้จัดการสัมมนาประชาพิเคราะห์เพื่อนำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา...

  เนื่องด้วยทางคณะที่ปรึกษาได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน เพื่อจัดทำแผนภาพหน้าที่งาน (Functional Map) ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ...

  จากการที่คณะที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา นำโดย ดร.วิชัย รูปขำดี ผู้จัดการโครงการ ได้จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการคณะทำงาน เพื่อจัดทำหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) มาแล้วด้วยกัน 2 ครั้ง...

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ผ่านมา คณะที่ปรึกษาได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน (ครั้งที่ 2) ...

  เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. คณะที่ปรึกษาได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน (ครั้งที่ 1) ...

  ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยได้หันมาให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)...