• ข่าวและกิจกรรม
  • ศูนย์รับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขา
  • คู่มือมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขา
  • Links
  • ติดต่อเรา
  • การประชุมคณะรับรองมาตรฐานอาชีพ เพื่อนำเสนอสรุปกระบวนการประเมิน ผลการประเมิน และผลวิเคราะห์การทดลองประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา

    หลังจากที่คณะที่ปรึกษาได้จัดทำการประเมิน เครื่องมือประเมิน และข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบความรู้เรียบร้อยแล้ว และได้จัดการทดลองประเมินสมรรถนะที่กำหนดไว้ในคุณวุฒิ วิชาชีพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ทางคณะที่ปรึกษาจึงได้จัดการประชุมคณะรับรองมาตรฐานอาชีพ เพื่อนำเสนอสรุปกระบวนการประเมิน ผลการประเมิน และผลวิเคราะห์การทดลองประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และคณะรับรองเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอสรุปกระบวนการประเมิน ผลการประเมินและผลวิเคราะห์การทดลองประเมินในครั้งนี้ ทางคณะที่ปรึกษาขอขอบพระคุณคณะทำงานและคณะรับรองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการจนโครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี