• ข่าวและกิจกรรม
 • ศูนย์รับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขา
 • คู่มือมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขา
 • Links
 • ติดต่อเรา
 • รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพ

  เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ทางคณะที่ปรึกษาได้มีจัดการทดสอบประเมินสมรรถนะ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา บัดนี้ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบประเมินสมรรถนะอาชีพ ดังนี้

  ผู้ที่สอบผ่านการทดสอบประเมินสมรรถนะอาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 4
  1. คุณอิทธิศักดิ์ จิราภรณ์วารี
  2. คุณแก้วบุญเกื้อ ศรีลิขิตตานนท์
  3. คุณเฉลิมวุฒิ อุตโน
  4. คุณพุฒิพงศ์ จิราวรรณ์

  ผู้ที่สอบผ่านการทดสอบประเมินสมรรถนะอาชีพนักวิจัย ชั้น 6
  1. ผศ.อิสรี จิรจริยาเวช
  2. คุณซุกรีย๊ะห์ หะยีสะอะ
  3. ดร.วิไลลักษณ์ รุ่งเมืองทอง

  ผู้ที่สอบผ่านการทดสอบประเมินสมรรถนะอาชีพผู้บริหารโครงการ ชั้น 5
  1. ดร.พูลศักดิ์ อินทรโยธา
  2. ดร.ศุภกฤต เดชะนามเมือง
  3. คุณเบญจพร บัวสำลี
  4. น.ต.หญิง เบญจภัค สางห้วยไพร
  5. คุณฐาดินี พงษ์รูป
  6. ดร. ปรเมศ บุญนำศิริกิจ
  7. คุณรุจิรา ทะนงกิจ