• ข่าวและกิจกรรม
  • ศูนย์รับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขา
  • คู่มือมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขา
  • Links
  • ติดต่อเรา
  • การทดสอบประเมินสมรรถนะ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา

    จากการที่คณะที่ปรึกษาได้จัดการอบรมเจ้าหน้าที่สอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์แล้วนั้น คณะที่ปรึกษาจึงได้จัดการทดสอบประเมินสมรรถนะ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา เพื่อทดลองประเมินสมรรถนะของกลุ่มอาชีพเป้าหมายด้วยเครื่องมือที่พัฒนาขึ้น ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 โดยภาคเช้าเป็นการทำข้อสอบปรนัย ณ ห้อง 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และภาคบ่ายเป็นการสอบสัมภาษณ์ผู้ที่สอบผ่านข้อสอบปรนัย ณ ห้องประชุมคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ชั้น 5 อาคารราชพฤกษ์
    ทางคณะที่ปรึกษาขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่สอบ ผู้เข้ารับการประเมิน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดการทดสอบประเมินสมรรถนะดังกล่าว โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านอีกในครั้งต่อไป และหากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะที่ปรึกษาขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย