• ข่าวและกิจกรรม
  • ศูนย์รับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขา
  • คู่มือมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขา
  • Links
  • ติดต่อเรา
  • การอบรมเจ้าหน้าที่สอบ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา

    จากการที่คณะที่ปรึกษาได้จัดการประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินคุณภาพของเครื่องมือประเมินและข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบความรู้ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 นั้น คณะที่ปรึกษาจึงได้จัดการอบรมเจ้าหน้าที่สอบ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนาขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 803 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อชี้แจงกระบวนการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพให้กับเจ้าหน้าที่สอบ ก่อนที่จะมีการจัดการทดสอบเครื่องมือประเมินสมรรถนะต่างๆ ในลำดับต่อไป
    ทางคณะที่ปรึกษาขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นเจ้าหน้าที่สอบ รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านอีกในครั้งต่อไป และหากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะที่ปรึกษาขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย