• ข่าวและกิจกรรม
  • ศูนย์รับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขา
  • คู่มือมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขา
  • Links
  • ติดต่อเรา
  • การประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินคุณภาพของเครื่องมือประเมินและข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบความรู้ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา

    จากการที่คณะที่ปรึกษาได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน เพื่อจัดทำการประเมิน เครื่องมือประเมิน และข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบความรู้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้แล้วนั้น คณะที่ปรึกษาจึงได้จัดการประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินคุณภาพของเครื่องมือประเมินและข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบความรู้ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 3 สำนักวิจัย ชั้น 20 อาคารมวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อสรุปผลการประเมินคุณภาพของเครื่องมือประเมินและข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบความรู้ ตามแนวทางการประเมินในทุกชั้นของทุกคุณวุฒิวิชาชีพตามมาตรฐานอาชีพ โดยครอบคลุมทุกเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ
    ทางคณะที่ปรึกษาขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากทุกท่านอีกในครั้งต่อไป และหากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะที่ปรึกษาขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย