• ข่าวและกิจกรรม
 • ศูนย์รับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขา
 • คู่มือมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขา
 • Links
 • ติดต่อเรา
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน เพื่อจัดทำการประเมิน เครื่องมือประเมิน และข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบความรู้ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา

  จากการที่คณะที่ปรึกษาได้จัดการสัมมนาประชาพิเคราะห์เพื่อนำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อนำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนแล้วนั้น คณะที่ปรึกษาจึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน เพื่อจัดทำการประเมิน เครื่องมือประเมิน และข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบความรู้ขึ้น 2 ครั้ง
  ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 7 – วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟว์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ
  ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว คือ เพื่อกำหนดวิธีการประเมินและสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการประเมินตามแนวทางการประเมินในทุกชั้นของทุกคุณวุฒิวิชาชีพตามมาตรฐานอาชีพ โดยครอบคลุมทุกเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ พร้อมทั้งแนวคำตอบ
  ทางคณะที่ปรึกษาขอขอบพระคุณคณะทำงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานดังกล่าว ทำให้การจัดประชุมดำเนินการได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทางคณะที่ปรึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านอีกในครั้งต่อไป และหากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะที่ปรึกษาขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย