• ข่าวและกิจกรรม
 • ศูนย์รับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขา
 • คู่มือมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขา
 • Links
 • ติดต่อเรา
 • การสัมมนาประชาพิเคราะห์เพื่อนำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการวิจัยและสำรวจความคิดเห็น สาขาการวิจัยและพัฒนา

  เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางคณะที่ปรึกษาได้จัดการสัมมนาประชาพิเคราะห์เพื่อนำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการวิจัยและสำรวจความคิดเห็น สาขาการวิจัยและพัฒนา ณ ห้อง 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อนำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ บุคลากร และผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่มอาชีพ โดยที่ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
  ในการนี้ การสัมมนาดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความร่วมมือจากคณะรับรอง คณะทำงาน และบุคลากรจากหลายๆ ภาคส่วน เข้าร่วมการสัมมนาประชาพิเคราะห์ โดยผู้เข้าร่วมดังกล่าวได้กรุณาแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ อันเป็นประโยชน์ยิ่ง ซึ่งคณะที่ปรึกษาจะนำประเด็นต่างๆ ดังกล่าวไปปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพให้สอดคล้องกับอาชีพนักวิจัยมากยิ่งขึ้น
  ทั้งนี้ทางคณะที่ปรึกษาขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมงานสัมมนาประชาพิเคราะห์ หากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะที่ปรึกษาขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านอีกในครั้งต่อๆ ไป