• ข่าวและกิจกรรม
 • ศูนย์รับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขา
 • คู่มือมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขา
 • Links
 • ติดต่อเรา
 • การสัมมนาเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพต่อคณะรับรองมาตรฐานอาชีพ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการวิจัยและสำรวจความคิดเห็น สาขาการวิจัยและพัฒนา

  เนื่องด้วยทางคณะที่ปรึกษาได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน เพื่อจัดทำแผนภาพหน้าที่งาน (Functional Map) ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 และวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้แล้วนั้น ในการนี้คณะที่ปรึกษาจึงได้จัดการประชุมสัมมนาเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพต่อคณะรับรองมาตรฐานอาชีพขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 และวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เพื่อนำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพจากการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวให้คณะรับรองพิจารณาเห็นชอบ
  ทางคณะที่ปรึกษาขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และที่สำคัญขอขอบพระคุณคณะทำงานและคณะรับรองทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการให้คำแนะนำ/คำปรึกษา และความร่วมมือในด้านต่างๆ ทำให้การจัดประชุมทุกครั้งที่ผ่านมาดำเนินการได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
  ทางคณะที่ปรึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านอีกในครั้งต่อไป และหากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะที่ปรึกษาขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย