• ข่าวและกิจกรรม
  • ศูนย์รับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขา
  • คู่มือมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขา
  • Links
  • ติดต่อเรา
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อจัดทำหน่วยสมรรถนะ

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ผ่านมา คณะที่ปรึกษาได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน (ครั้งที่ 2) เพื่อจัดทำหน่วยสมรรถนะขึ้น ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะทำงานทุกท่าน ทำให้การจัดประชุมดังกล่าวสามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ ว่าด้วยการจัดทำแผนภาพหน้าที่งาน (Functional Map) อันประกอบด้วยความมุ่งหมายหลัก (Key Purpose) บทบาทหลัก (Key Role) และหน้าที่หลัก (Key Function)