• ข่าวและกิจกรรม
  • ศูนย์รับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขา
  • คู่มือมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขา
  • Links
  • ติดต่อเรา
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานมาตรฐานอาชีพ เพื่อจัดทำแผนภาพหน้าที่งาน

    เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. คณะที่ปรึกษาได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน (ครั้งที่ 1) เพื่อจัดทำแผนภาพหน้าที่งาน ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะทำงานทุกท่าน ทำให้การจัดประชุมดังกล่าวสามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ว่าด้วยการจัดทำแผนภาพหน้าที่งาน (Functional Map) อันประกอบด้วยความมุ่งหมายหลัก (Key Purpose) บทบาทหลัก (Key Role) และหน้าที่หลัก (Key Function)