• ข่าวและกิจกรรม
 • ศูนย์รับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขา
 • คู่มือมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขา
 • Links
 • ติดต่อเรา
 • งานสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการวิจัยและสำรวจความคิดเห็น สาขาการวิจัยและพัฒนา

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ทางคณะที่ปรึกษาได้จัดงานสัมมนา เพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการวิจัยและสำรวจความคิดเห็น สาขาการวิจัยและพัฒนา ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-ศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลผลการศึกษาวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชีพเป้าหมาย และรับฟังความคิดเห็นจากคณะรับรองมาตรฐานอาชีพ คณะทำงาน ผู้ประกอบการ บุคลากรและผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่มอาชีพ โดยได้มีการระดมความคิดจากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 6 กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วยนักวิจัย 3 ประเภทๆละ 2 กลุ่ม ได้แก่
  1) นักวิจัยประเภทวิชาการ (Theoretical Researcher)
  2) นักวิจัยประเภทการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม (R&D Innovation Researcher)
  3) นักวิจัยประเภทการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล (Evaluation Researcher)