• ข่าวและกิจกรรม
 • ศูนย์รับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขา
 • คู่มือมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขา
 • Links
 • ติดต่อเรา
 • โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริการวิจัยและสำรวจความคิดเห็น สาขาการวิจัยและพัฒนา

  ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยได้หันมาให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์หลักในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) ในการนำผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนตามเป้าหมายและแผนการดำเนินงานที่วางไว้ โดยแนวโน้มดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มุ่งพัฒนาความเป็นผู้นำด้านการวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งมุ่งใช้การวิจัยและพัฒนาเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้ประเทศไทยพัฒนาบนพื้นฐานการวิจัยและนวัตกรรม โดยการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศไทย 4.0

  ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังที่กล่าวมาข้างต้นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ TPQI ร่วมกับสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการวิจัยและสำรวจความคิดเห็น สาขาการวิจัยและพัฒนา เพื่อกำหนดระดับสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพ สร้างเครือข่ายการจัดทำ พัฒนา และเผยแพร่ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพให้มีความน่าเชื่อถือ ชัดเจน สอดคล้องกับความต้องการในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้มีความเป็นสากลเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
  เวลา 08.30 - 12.00น. ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีการจัดเสวนาเรื่อง
  “ความคาดหวังจากการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของนักวิจัยไทย” โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน


  ทั้งนี้ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการวิจัยและสำรวจความคิดเห็น สาขาการวิจัยและพัฒนา มีกลุ่มเป้าหมาย คือ
  ผู้ประกอบอาชีพนักวิจัยอิสระหรือผู้ที่มีตำแหน่งนักวิจัยในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งประกอบด้วย 1) งานวิจัยประเภทวิชาการ
  (Theoretical Research) ซึ่งเป็นการศึกษาค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่เพื่อนำมาเป็นแนวทางการพัฒนา 2) งานวิจัยประเภทการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
  (R&D and Innovation Research) ซึ่งเป็นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อนำผลที่ได้ไปพัฒนาสินค้าการบริการให้ดียิ่งขึ้น และ 3) งานวิจัยประเภทการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล (Evaluation Research) ซึ่งเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ ติดตาม และประเมินผลโครงการต่างๆ ทั้งก่อนจะเริ่มดำเนินโครงการ และหลังจากที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนและดำเนินการไปแล้ว