• ข่าวและกิจกรรม
 • ศูนย์รับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขา
 • คู่มือมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขา
 • Links
 • ติดต่อเรา
 • ติดต่อเรา

  สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น
  เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

  Email: rpqthailand@gmail.com

  Tel: 02-727-3298

  Fax: 02-374-2759, 02-375-8972


  ผู้ประสานงานโครงการ: นางสาวไพลิน เชื้อหยก และนางสาวคณิศร ดลประสิทธิ์

  Tel: 02-727-3564

  Mobile: 06-3984-5644

  Email: rpqthailand@gmail.com