• ข่าวและกิจกรรม
 • ศูนย์รับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขา
 • คู่มือมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขา
 • Links
 • ติดต่อเรา
 • คณะรับรองมาตรฐานอาชีพ

  1. ผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มอาชีพ จำนวน 4 คน

  1.1 ดร.ปราการ วีรกุล ที่ปรึกษาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

  1.2 ดร.วิศาล บุปผเวส ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

  1.3 ดร.วิทยา เจียรพันธุ์ กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน คณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ.)

  1.4 นายโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ ประธานอำนวยการ บริษัท ยังก์ แอนด์ รูบิแคม (ไทยแลนด์)


  2. ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 6 หน่วยงาน

  2.1 ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  2.2 ผู้แทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

  2.3 ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)

  2.4 ผู้แทนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

  2.5 ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

  2.6 ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)


  3. ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพในกลุ่มอาชีพ จำนวน 2 คน

  3.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

  3.2 ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


  4. ผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จำนวน 1 คน