• ข่าวและกิจกรรม
 • ศูนย์รับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขา
 • คู่มือมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขา
 • Links
 • ติดต่อเรา
 • คณะที่ปรึกษา


  ดร.วิชัย รูปขำดี
  ผู้จัดการโครงการ
  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการปฏิรูประบบราชการ
  และการประเมินผลโครงการภาครัฐ
  สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา
  นักวิจัยสาขาอาชีพ
  ผู้อำนวยการสำนักวิจัย
  และอาจารย์ประจำคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี
  นักวิจัยสาขาอาชีพ
  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคุณภาพชีวิตและสุขภาวะชุมชน
  สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  และอาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
  มหาบัณฑิตภาคพิเศษ
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จังหวัดชลบุรี

  ดร.บุญสม หรรษาศิริพจน์
  นักวิจัยสาขาอาชีพ
  นักวิจัยเชี่ยวชาญ 9
  สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก
  นักวิจัยสาขาอาชีพ
  ผู้ช่วยคณบดีด้านสื่อสารองค์การและกิจการนานาชาติ
  และอาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  นางสาวไพลิน เชื้อหยก
  ผู้ประสานงานโครงการ
  ผู้จัดการศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศ
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  นางสาวคณิศร ดลประสิทธิ์
  เลขานุการโครงการ
  ผู้ช่วยนักวิจัย สำนักวิจัย
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  นางสาวอัปสร ริยะสุ
  เลขานุการโครงการ
  ผู้ช่วยนักวิจัย สำนักวิจัย
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์